fnsbooking.com - Pàgines web gratis per a allotjaments turístics -

fnsbooking.com - Pàgines web gratis per a allotjaments turístics -

Política de contractació i reserves d´ atrium hotels

Informació General

OBA, S.L (d´ara en endavant l´establiment) es la empresa propietària dels establiments ATRIUMHOTELS grup al que pertany Hotel sant Jordi , Apartaments Sant Jordi, Suites Sant Jordi i del domini d´aquesta pàgina web.

La present política de contractació i reserves regeix les relacions que s’estableixin mitjançant la web entre l´usuari que vulgui contractar estances o serveis oferts en aquesta pàgina web, i L´establiment.

Reserves

Procés i resposta de l´establiment

Mitjançant els diferents formularis establerts a la web, l´usuari podrà consultar la disponibilitat i preu de les opcions de reserva requerides i realitzar la seva petició.

Una vegada acabat el procés a través de la pàgina web, l´usuari rebrà la confirmació de la reserva feta per correu electrònic l’abans possible, s´entendrà que la reserva ha sigut acceptada en el moment de rebre confirmació per part de l´establiment.

Si l’establiment no dóna resposta, en el termini màxim de 24 hores, a les peticions de reserva efectuades per l´usuari, s’entén que la reserva no ha estat acceptada. Tot i així l’establiment informarà, al més aviat possible, pel mateix mitjà, a la persona o persones usuàries que havien sol•licitat la reserva, de la no-acceptació de la reserva i de les causes de la seva no-acceptació.

Quan l’establiment hagi confirmat la reserva sense l’exigència de cap paga i senyal, aquesta es mantindrà fins a l’hora concertada amb l´usuari, i en cas de no haver-ho fet, fins a les 20 hores del dia assenyalat.

Si la persona usuària ha abonat una paga i senyal, l’establiment mantindrà la reserva efectuada sense cap límit horari pel nombre de dies que aquesta cobreixi

Pagament

El pagament es realitzarà a les instal•lacions de l´establiment, no obstant això, es demanarà les dades de la targeta de crèdit de l´usuari durant el procés de reserva.

No s´efectuarà el cobrament de cap paga i senyal a no ser que s´indiqui especialment en reserves concretes, en aquests casos aquest càrrec s’efectuarà dins les 48 hores següents a la formalització de la reserva. Transcorregut aquest termini sense efectuar-se el càrrec s’entendrà confirmada la reserva sense avançament de part del preu.

Preus

Els preus que es mostren a la web són preus finals, en funció del criteri de recerca realitzat, amb impostos inclosos.

L´allotjament té l´obligació de mantenir actualitzada la disponibilitat de les habitacions i els seus preus, però poden sorgir problemes d´overbooking o de manteniment de tarifes, en aquests casos l´allotjament l´avisarà en temps de la situació per cancel•lar la reserva i fer-li la devolució de l´import abonat (si es donés el cas) de manera que pugui trobar un altre allotjament.

Cancel•lació de la reserva

La persona usuària té dret a cancel•lar la reserva confirmada, sense cap penalització, sempre que es faci abans dels dos dies anteriors a la data d’arribada. En cas de cancel•lació passats els dos dies l´establiment tindrà dret al cobrament d´una nit.

La penalització no serà aplicable quan la cancel•lació es produeixi per causa de força major, degudament acreditada.

Si l´usuari no realitza la cancel•lació i no es persona a l´establiment, aquest tindrà dret al cobrament del total de l’estança reservada.

Els eventuals cobraments es faran a través de la targeta de crèdit facilitada per l´usuari.

Renúncia de l’estada

En el cas de que l´usuari d’un establiment d’allotjament abandoni la unitat reservada abans de la data fins a la qual la tenia efectiva, l’establiment cobrarà l’equivalent al 50% del preu total dels serveis que restin per utilitzar.